Đèn nhôm pha từ tính CXDX20/6 ( Đèn thả )

470.000