Đèn nhôm pha từ tính CXGDD20/6 ( Đèn rọi ray góc chiếu cố định )

336.000